بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اعلام حد نصاب معاملات كوچك سال 1398

مصوب 1398/04/03 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.