اجراي مصوبات سي و يكمين و سي و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 7 /2 /1398 و 28 /2 /1398

مصوب 1398/03/13 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.