تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100 ) ريال براي جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از وقوع خشكسالي و عدم تامين آب در باهوكلات شهرستان چابهار ( استان سيستان و بلوچستان)

مصوب 1398/03/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100 ) ريال براي جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از وقوع خشكسالي و عدم تامين آب در باهوكلات شهرستان چابهار ( استان سيستان و بلوچستان)
مصوب 1398,03,05

هيئت وزيران در جلسه 05 /03 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100 ) رالن به صورت هزينه اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- براي جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از وقوع خشكسالي هاي اخير و عدم امكان تأمين آب بخشي از اراضي كشاورزي در باهوكلات شهرستان چابهار ( استان سيستان و بلوچستان)، در قالب پرداخت اصل بدهي تسهيلات دريافتي كشاورزان در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - بانك عامل موظف است پس از تأييد شوراي هماهنگي مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان نسب به تسويه اصل بدهي بر اساس ليست بدهكاران مشمول بند (1) اقدام و گزارش عملكرد آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت كشور ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور