تصويب نامه در خصوص خريد 3 دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه هوا فضا)

مصوب 1398/03/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص خريد 3 دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه هوا فضا)
مصوب 1398,03,05

هيئت وزيران در جلسه 5 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 45896 /و مورخ 29 /2 /1398 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه هوافضا) مجاز است نسب به خريد (3) دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

2 - خودروهاي موضوع اين تصويب نامه از شمول ماده (23) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور مستثني هستند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور