بخشنامه قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور

مصوب 1398/03/04 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

"بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور"
مصوب 1398,03,04

به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد فطر و با هدف بهره مندي معنوي بهتر زندانيان از اين فرصت و نيز آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسبت 15 روز مرخصي داده شود.

الف – زندانيان محكوم به حبس:

1) محكومين به حسب ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.

2) محكومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس.

3) محكومين به حبس بيش از 5 سال تا 10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

4) محكومين به حسب بيش از يك سال تا 5 سال به شرط تحمل دو ماه حبس.

5) محكومين به يك سال حبس و كمتر از آن به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.

تبصره - محكومين به حبس يا حبس و جزاي نقدي كه باقي مانده محكوميت آنها كمتر از شش ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي شود.

ب – زندانيان محكوم به جزاي نقدي:

1) محكومين به جزاي نقدي كه باقي مانده محكوميت آنها بيش از يكصد و بيست ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

2) محكومين به جزاي نقدي كه باقي مانده محكوميت آنها بيش از هفتاد ميليون ريال تا يكصد و بيست ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.

تبصره - محكومين به جزاي نقدي كه باقي مانده محكوميت آن ها هفتاد ميليون ريال باشد مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي شود.

ج – محكومين به پرداخت ديه و محكومين مالي:
زندانياني كه به دليل عجز از پرداخت ديه در بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت هاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره - در مورد محكومين موضوع اين بند كه داراي شاكي هاي متعدد مي باشند، چنانچه در زمان بهره مندي از مرخصي يا تمديد آن موفق به اخذ رضايت برخي از شكات گردند تمديد مجدد مرخصي به منظور اخذ رضايت از ساير شكات بلامانع است.

د – مفاد اين بخشنامه شامل مرتكبين جرائم ذيل نخواهد بود:
محكومين جرائم سرقت هاي مسلحانه و مقرون به آزارء جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الكلي، محكومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكوميني كه اخلاق و رفتار آن ها در زندان به گونه اي بوده كه بنا به نظر دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري يا رييس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند.

تبصره يك : در مورد محكومين مواد مخدر كه ميزان محكوميت آنان بيش از پنج سال باشد، ترتيبي اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت يكبار خود را به مراجع انتظامي محل سكونت خويش معرفي نمايند.

تبصره دو : منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن و بيش از 200 گرم هرويين و روان گردان ها و ملحقات آن مي باشد.

دادستان هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.

سيدابراهيم رئيسي
رييس قوه قضاييه