آيين نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي

مصوب 1398/03/01 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.