بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/2/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1398/03/01 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/2/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1398,03,01

به پيوست تصويب نامه شماره 24023 /ت56179هـ مورخ 31 /2 /1398 هيات محترم وزيران به شرح زير جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد:

۱ – با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – كه ناظر به تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور است و با توجه به واژه "افزايش" در بند (ب) ماده ياد شده، واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1380 – كه در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنها پروانه بهره برداري اعم از اصلي، جايگزين، متمم و اصلاحي از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اينكه دوره معافيت واحدهاي مورد نظر تا تاريخ 29 /12 /1389 به اتمام نرسيده باشد، مشمول حكم بند (ب) ماده (159) قانون مذكور هستند.

2 - تصويب نامه شماره 139189 /ت53209هـ مورخ 3 /11 /1396 كان لم يكن اعلام مي شود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور