تصويب نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

مصوب 1398/02/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
مصوب 1398,02,29

هيئت وزيران در جلسه 29 / 2 / 1398 به پيشنهاد شماره 28795 مورخ 8 / 3 / 1397 معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را تهيه و براي اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ و بر اجراي آن نظارت نمايد.

2- اعتبارات مورد نياز اجراي طرح مذكور همه ساله حسب مورد توسط دستگاه هاي ذي ربط براي پيش بيني در لوايح بودجه ساليانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي شود.

3- معاونت مذكور موظف است گزارش اقدامات اجرايي دستگاه هاي مسئول در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور