تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1398/01/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم  
مصوب 1398,01,18

هيئت وزيران در جلسه 1398/1/18 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهادكشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1394- تصويب كرد:
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات­هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1398، معادل سي و شش درصد (36%) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور (شش درصد (6%) ميانگين قيمت روز) تعيين گرديده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور