تصويب نامه در خصوص پيشنهاد واگذاري حق استفاده از 5000 مترمربع از پلاك ثبتي 1012 فرعي از 3451 اصلي واقع در بخش 6 شهرستان نايين استان اصفهان

مصوب 1398/01/07 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص پيشنهاد واگذاري حق استفاده از 5000 مترمربع از پلاك ثبتي 1012 فرعي از 3451 اصلي واقع در بخش 6 شهرستان نايين استان اصفهان
مصوب 1398,01,07

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱۵۴۰۸۲ /۲۴۵۶۴ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۷ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۰- و با رعايت تصويب‏ نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصويب كردند:

1- حق استفاده از (5000) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (1012) فرعي از (3451) اصلي، واقع در بخش (6) شهرستان نايين، سه راهي خورجندق در شهرستان خور و بيابانك، استان اصفهان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ وضعيت انفالي و مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره ‏برداري از جنگلها و مراتع كشور، با كسر حرايم قانوني و رعايت قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي براي احداث پايگاه امداد و نجات جاده‏ اي به مدت (30) سال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران واگذار مي ‌گردد.

2- واگذاري حق استفاده موضوع اين تصويب نامه در مدت تعيين شده مشروط به حفظ حقوق مالكيت دولت و تداوم فعاليت با اهداف و وظايف جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، با تأييد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت درحفظ حقوق مالكيت عمومي بر انفال) است.

3 - نظارت بر اجراي طرح بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر انفال) است و تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره‌ هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر، پس از بررسي درخواست توسط كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي، منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

4 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به احداث يا تكميل بنا در محدوده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط (از جمله رعايت كاربري) اقدام نمايد. اين امر موجب مالكيت عرصه و اعيان براي جمعيت مذكور نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق استفاده در دوره ياد شده و در مهلت تمديدي را دارد.

5 - در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده ياد شده ساقط و محدوده به همراه مستحدثات به دولت اعاده مي شو‏د.

6 - پس از اجراي كامل طرح و اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر انفال)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به درج حق استفاده ميزان تعيين شده در موعد مقرر با شرايط فوق در سند مالكيت اقدام و مراتب را به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 5 /1 /1398 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نقشه