تصويب نامه در خصوص پيشنهاد واگذاري حق استفاده 5000 مترمربع از پلاك ثبتي 1012 فرعي از 3451 اصلي واقع در بخش 6 شهرستان نايين استان اصفهان

مصوب 1398/01/07 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.