تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سه هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و ششصد و پانزده ميليون (000 / 000 / 615 / 266 / 3) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي بازسازي مرحله اول بخش ‌هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل فروردين ماه در برخي از استان‌ ها

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سه هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و ششصد و پانزده ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۱۵ / ۲۶۶ / ۳) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي بازسازي مرحله اول بخش ‌هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل فروردين ماه در برخي از استان‌ ها
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11/ 1/ 1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ - مبلغ سه هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و ششصد و پانزده ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۱۵ / ۲۶۶ / ۳) ريال به صورت هزينه ‌اي و مبلغ هشتصد و شصت ميليارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۶۰) ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه ‌اي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – براي بازسازي مرحله اول بخش ‌هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل فروردين ماه در برخي از استان‌ ها، به شرح جدول زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي ‌گيرد تا با لحاظ پوشش بيمه‌ اي واحدهاي خسارت ديده، برابر قوانين و مقررات هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

استان

موضوع

ميزان اعتبار

نوع اعتبار

۱

گلستان

كمك بلاعوض جهت احداث (۱۰۹) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰) ريال

۰۸۰ / ۱۳

هزينه‌ اي

۲

كمك بلاعوض جهت احداث (۱۶۹۰) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ريال

۰۰۰ / ۱۶۹

۳

كمك بلاعوض جهت تعمير (۶۷۷۹) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰)ريال

۹۵۰ / ۳۸۸

۴

هزينه‌هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

۰۰۰ / ۵۶

۵

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (۶۸۸۴) واحد مسكوني آسيب‌ديده به ازاي هر واحد تا مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال

۲۰۰ / ۳۴۴

۶

بازسازي تأسيسات روبنايي داخل محدوده روستاها

۰۰۰ / ۴۰۰

تملك دارايي ‌سرمايه‌ اي

۷

مازندران

كمك بلاعوض جهت احداث (۶۷) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ريال

۰۴۰ / ۸

هزينه ‌اي

۸

كمك بلاعوض جهت احداث (۳۸۲) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال

۲۰۰ / ۳۸

۹

كمك بلاعوض جهت تعمير (۳۹۹۰) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال

۵۰۰ / ۱۹۹

۱۰

هزينه‌ هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

۳۵۷ / ۱۳

۱۱

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (۳۴۴۱) واحد مسكوني آسيب ‌ديده به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال

۰۵۰ / ۱۷۲

۱۲

بازسازي تاسيسات روبنايي داخل محدوده روستاها

۰۰۰ / ۲۱۰

تملك دارايي‌ سرمايه ‌اي

۱۳

ساير استان‌ ها

كمك بلاعوض جهت احداث (۱۰۰۰) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ريال

۰۰۰ / ۱۲۰

هزينه ‌اي

۱۴

كمك بلاعوض جهت احداث (۲۵۰۰) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال

۰۰۰ / ۲۵۰

۱۵

كمك بلاعوض جهت تعمير (۱۲۵۰۰) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰)ريال

۰۰۰ / ۶۲۵

۱۶

هزينه‌ هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

۴۸۸ / ۲۲۵

۱۷

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (۱۲۸۷۵) واحد مسكوني آسيب‌ ديده به ازاي هر واحد تا مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ريال

۷۵۰ / ۶۴۳

۱۸

مبلغ بازسازي تأسيسات روبنايي داخل محدوده روستاها

۰۰۰ / ۲۵۰

تملك دارايي ‌سرمايه‌ اي

۲ - اعتبارات موضوع بند (۱) اين تصويب‌ نامه متناسب با پيشرفت كار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص داده خواهد شد.

۳ - مبلغ نه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ /۳۸۷ /۹) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك ‌هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ‌ديدگان ناشي از سيل فروردين ماه برخي استان‌ ها با ضمانت زنجيره‌ اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري شهري و روستايي با لحاظ پوشش بيمه‌ اي واحدهاي خسارت ديده، پرداخت مي ‌شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ‌ديدگان به بانك‌ ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(ارقام به ميليون ريال )


رديف

استان

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهيلات

ميزان تسهيلات

توضيحات

۱

گلستان

بازسازي اماكن مسكوني شهري

۱۰۹

۵۰۰

۵۰۰ / ۵۴

بازپرداخت پانزده ساله
(سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

۲

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

۱۶۹۰

۴۰۰

۰۰۰ / ۶۷۶

۳

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

۶۷۷۹

۱۵۰

۸۵۰ /۰۱۶ /۱

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

۴

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني

۶۸۸۴

۱۵۰

۶۰۰ /۰۳۲ /۱

۵

مازندران

بازسازي اماكن مسكوني شهري

۶۷

۵۰۰

۵۰۰ / ۳۳

بازپرداخت پانزده ساله
(سه سال مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

۶

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

۳۸۲

۴۰۰

۸۰۰ / ۱۵۲

۷

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

۳۹۹۰

۱۵۰

۵۰۰ / ۵۹۸

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

۸

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني شهري

۳۴۴۱

۱۵۰

۱۵۰ / ۵۱۶

۹

ساير استان ها

بازسازي اماكن مسكوني شهري

۱۰۰۰

۵۰۰

۰۰۰ / ۵۰۰

بازپرداخت پانزده ساله
(سه سال دوره مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

۱۰

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

۲۵۰۰

۴۰۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۱


تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

۱۲۵۰۰

۱۵۰

۰۰۰ /۸۷۵ /۱

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

۱۲

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني

۱۲۸۷۵

۱۵۰

۲۵۰ /۹۳۱ /۱

۴ - تسهيلات بانكي براي جبران خسارت لوازم آسيب ‌ديده واحدهاي تجاري شهري و روستايي از محل تسهيلات بانكي معيشتي جدول بند (۳) اين تصويب ‌نامه تا سقف هر واحد مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ريال با لحاظ پوشش بيمه‌ اي واحدهاي خسارت ديده، تأمين و پرداخت خواهد شد.

۵ - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه ‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت‌ ديدگان موضوع بندهاي (۳) و (۴) اين تصويب ‌نامه را تضمين و تعهد مي ‌نمايد كه هزينه‌ هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال ‌هاي بعد پيش ‌بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك‌ هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب ‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس ­جمهور