تصويب نامه در خصوص اضافه شدن عبارت "كارشناسي رسمي و وكالت دادگستري" بعد از عبارت "كارگزاري گمركي" در آيين نامه اجرايي قانونو امور گمركي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.