اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1398,01,11

هيأت وزيران در جلسه ۱۱ /۱ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۱۷۷۳۱۰ /۳۸۱۹۲ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ - در صدر ماده (۱۹۰) آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ /ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۱، عبارت "و كارشناسي رسمي و وكالت دادگستري و يا نماينده قضايي" بعد از عبارت "كارگزاري گمركي" اضافه مي ‌شود.

۲ - تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آيين‌ نامه مذكور و اصلاح بعدي آن موضوع بند (۱) تصويب‌ نامه شماره ۱۲۹۳۴۰ /ت ۵۳۳۰۱هـ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۷، حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره تلقي مي‌ شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري