اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي)

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي)
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11 / 1 / 1398 به پيشنهاد شماره 175215 / 38283 مورخ 26 / 12 / 1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در مقدمه تصويب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397، عبارت "و با رعايت ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391-" پس از عبارت " - مصوب ۱۳۸۴-" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور