بخشنامه معاون اول در خصوص نظارت مستمر بر انجام خدمات رساني در ايام نوروز و مسافرت هاي نوروزي

مصوب 1398/01/05 معاون اول رئيس جمهور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه معاون اول در خصوص نظارت مستمر بر انجام خدمات رساني در ايام نوروز و مسافرت هاي نوروزي
مصوب 1398,01,05

به منظور نظارت مستمر بر انجام خدمات رساني در ايام نوروز و مسافرت هاي نوروزي و لزوم حفظ آمادگي كامل براي مديريت حوادث طبيعي با توجه به پيش بيني افزايش بارندگي در روزهاي آينده، مقتضي است كليه استانداران و فرمانداران به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند. همچنين مديران كل در صورت نياز به استفاده از مرخصي كوتاه مدت، ضروري است با هماهنگي استاندار و در شهرستان ها با هماهنگي فرماندار اقدام و فرد مشخصي را در غياب خود براي انجام وظايف مربوط معرفي نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور