بخشنامه در خصوص تعيين تكليف نمايندگي هاي بيمه در اجراي بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30

مصوب 1397/12/28 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص تعيين تكليف نمايندگي هاي بيمه در اجراي بخشنامه شماره 71 /93 /200 مورخ 30 /06 /1393
مصوب 1397,12,28

مطابق بخشنامه شماره ۷۱ /۹۳ /۲۰۰ مورخ ۳۰ /۰۶/ ۱۳۹۳ «نمايندگي هاي فروش شركت ها و مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي» موضوع بند (۹) ماده (۹۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي مكلف به نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش مي باشند. لذا از آنجايي كه نمايندگان شركت هاي بيمه با توجه به نوع فعاليت مجهز به رايانه داراي سيستم نرم افزاري براي صدور صورتحساب مي باشند، سيستم ياد شده در حكم نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش موضوع بخشنامه مذكور مي باشد.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور