اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/02/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
مصوب 1397,02,05

نظر به اينكه در ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 12128 /ت55312هـ مورخ 9 /2 /1397، عبارت «رديف (35 – 530000)» به صورت «رديف (36 – 530000)» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

دبير هيأت دولت - محسن حاجي ميرزايي