تصويب نامه در خصوص تسويه مطالبات شركت هاي دولتي به صورت جمعي – خرجي

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تسويه مطالبات شركت هاي دولتي به صورت جمعي – خرجي
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 288749 /57 مورخ 25 /12 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (د) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور تصويب كرد:

1 - مطالبات شركت‌ هاي دولتي ذي ‌ربط بخش آب وزارت نيرو از دولت بابت مابه ‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام ‌شده فروش هر متر مكعب آب مورد تأييد سازمان حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان موضوع نامه شماره 81321 /97 /370 مورخ 21 /12 /1397 و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني با بدهي شركت‌ هاي مذكور به دولت (خزانه ‌داري كل كشور) بابت طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي به بهره ‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - از محل رديف درآمدي (310404) و رديف هزينه ‌اي (47 - 530000) به صورت جمعي – خرجي به شرح جدول زير تسويه مي ‌شود:


رديف

عنوان شركت دولتي

شناسه ملي

تأييديه سازمان حسابرسي

مبلغ مورد تسويه (ريال)

1

شركت آب منطقه‌ اي آذربايجان شرقي

10200047020

نامه شماره 9721794 مورخ 25 /9 /1397

000 /000 /225 /275 /1

2

شركت آب منطقه‌ اي آذربايجان غربي

10220001060

نامه شماره 9721795 مورخ 25 /9 /1397

000 /000 /705 /585

3

شركت سازمان آب منطقه‌ اي تهران

10100528209

نامه شماره 21419 /97 مورخ 18 /9 /1397

000 /000 /442 /312 /1

4

شركت آب منطقه ‌اي مازندران

10760126082

نامه شماره 9721802 مورخ 25 /9 /1397

000 /000 /693 /681

5

شركت آب منطقه‌ اي هرمزگان

10800009959

نامه شماره 9722495 مورخ 4 /10 /1397

000 /000 /304 /827

6

شركت آب منطقه‌ اي خراسان رضوي

10380126119

نامه شماره 9722523 مورخ 4 /10 /1397

000 /000 /751 /383 /1

7

شركت آب منطقه‌ اي زنجان

10460053177

نامه شماره 22023 /97 مورخ 28 /9 /1397

000 /000 /984 /238

8

شركت آب منطقه‌ اي فارس

10530091489

نامه شماره 9722271 مورخ 2 /10 /1397

000 /000 /954 /973

9

شركت آب منطقه‌ اي كرمان

10630030331

نامه شماره 9722520 مورخ 4 /10 /1397

000 /000 /010 /999

10

شركت آب منطقه‌ اي گلستان

10700135819

نامه شماره 9722190 مورخ 1 /10 /1397

000 /000 /557 /409

2 - شركت‌ هاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند مبالغ تسويه شده موضوع جدول بند (1) اين تصويب ‌نامه را (حسب مورد) در صورت‌ هاي مالي خود اعمال نمايند.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي‌ هاي تسويه شده حسب مورد از محل اعتبار رديف هزينه ‌اي (47 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.

4 – شركت ‌هاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند در راستاي ماده (8) آيين ‌نامه اصول، سياست‌ ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بوجه كشور موضوع مصوبه شماره 895 /34 مورخ 26 /8 /1376 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن، ضمن مراجعه به خزانه ‌داري كل كشور و تعيين نحوه احتساب مبالغ مورد تسويه در بدهي طرح‌ هاي خاتمه يافته، نسبت به تعيين تكليف باقي‌ مانده بدهي و انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور