موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاء تجارت متقابل

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاء تجارت متقابل
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱۴۳۴۹۵ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين‌ نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق ‌هاي بين ‌المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب كرد:

۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس ‌جمهور (امور توافق‌ هاي بين‌ المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاي تجارت متقابل در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايند.

۲ - مقام امضا كننده موافقتنامه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد مقامي بالاتر از امضا كننده طرف مقابل باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

موافقت نامه
بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس
در زمينه نظام ارتقاء تجارت متقابل

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس، كه از اين پس به صورت جداگانه "طرف" و به طور مشترك «طرف‏ ها» ناميده مي شوند،
با توجه به موافقت نامه بين طرف ها در مورد همكاري و كمك هاي اداري متقابل در موضوعات گمركي در ۲۰ شهريور ۱۳۸۳ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴)،
با تلاش براي بهبود سطح همكاري بين طرف‏ ها به منظور حفاظت از منافع اقتصادي و اجتماعي كشور طرف‏ ها،
با تصديق نياز به افزايش بهره وري كنترل گمركي كالا و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرفها،
به منظور كاهش شرايط انجام و ايجاد شرايط براي ساده كردن كنترل گمركي كالا و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرف‏ ها،
به منظور تضمين توسعه نظام ارتقا تجارت متقابل و امنيت آن،
به شرح زير توافق كرده اند:

ماده ۱
طرف‏ ها، مقام‏ هاي گمركي خود را براي اجراي اين موافقت نامه به شرح زير مجاز مي‏ نمايند
:
در جمهوري اسلامي ايران - گمرك جمهوري اسلامي ايران؛
در جمهوري بلاروس - كارگروه گمركي دولتي جمهوري بلاروس.

ماده ۲
نظام ارتقاء تجاري متقابل (نظام ارتقا) بر مبناي تبادل اطلاعات قابل توجه در مورد كالاها و تردد وسايل نقليه طبق فناوري هاي تبادل اطلاعات بين مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها است.

ماده 3
1
- محتواي اطلاعات مبادله شده طبق پيوست كه جزء جدايي ناپذير موافقت نامه است، تشكيل شده است.
2 - تبادل اطلاعات در مورد ارسال كالاها توسط مديران تجاري كه از نظام ارتقا استفاده مي كنند، ادامه خواهد يافت.
3 - شرايط فني مبادله اطلاعات مورد بحث و تأييد مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها قرار خواهد گرفت.
4 - نظام ارتقا يك رويه معمول حاكم بر همه نوع حمل و نقل و تمام انواع كالاها خواهد بود.
5 - نظام ارتقا به صورت داوطلبانه در مورد شركت هاي طرف ها اعمال خواهد شد.
6 - مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها از تناقضات با اين موافقت نامه كه به ماهيت داوطلبانه اين مقررات به عنوان شركت هاي غيرشركت كننده در نظام ارتقا آسيب مي رساند، جلوگيري مي‏ كنند.
7 - نظام ارتقا شفاف، قابل پيش بيني و بدون تبعيض خواهد بود. رويه‏ هاي نظام ارتقا منجر به هيچ گونه رقابت ناعادلانه نخواهد شد.

ماده ۴
شركت كنندگان در فعاليت هاي اقتصادي خارجي كه مشمول نظام ارتقا هستند، مزاياي زير را خواهند داشت
:
الف) ترتيب اولويت ترخيص در نقاط گمركي طبق قوانين ملي طرف‏ ها؛
ب) تشريفات گمركي تسهيل شده از جمله در صورت امكان، خطوط جداگانه در جهت كاهش زمان ترخيص؛
پ) عدم اعمال معاينه گمركي در نقاط كنترل گمرك، به جز موارد تخلفات گمركي و قاچاق.

ماده ۵
۱
- مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها استفاده از اطلاعاتي كه در چارچوب اين موافقت نامه به دست آمده است را براي انجام عمليات گمركي (ترخيص گمركي) و كنترل گمركي كالاها و وسايل نقليه كه بين كشور طرف‏ ها تردد مي كنند، تضمين مي‏ نمايند.
۲ - اطلاعاتي كه توسط مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها به دست آمده است، به طور انحصاري براي اهداف گمركي استفاده خواهد شد. و نمي‏ تواند بدون رضايت كتبي مقام گمركي كشور طرفي كه اطلاعات را ارائه مي ‏دهد، به اشخاص ثالث ارسال شود.

ماده 6
مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها در طول سازماندهي تبادل الكترونيكي اطلاعات مربوط به كالاها و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرف‏ هاي خود، بايد ضوابط، استانداردها و توصيه نامه هاي سازمان ملل متحد، سازمان جهاني گمرك و قوانين ملي هر يك از طرفها را مدنظر قرار داده و بهترين شيوه هاي بين المللي تبادل اطلاعات را لحاظ نمايند.

ماده ۷
مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها طبق قوانين ملي خود، اقدامات مقتضي در مورد نقض اين موافقت نامه را انجام و موارد نقض مزبور و نيز موارد اختلاف و يا نادرست بودن اطلاعات مربوط به كالاها و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرف‏ ها كه در جريان تبادل اطلاعات دريافت شده ‏اند را به يكديگر اطلاع خواهند داد.

ماده ۸
مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها، فهرستي از مأموران رسمي گمركي ذيربط مجاز به برقراري ارتباط مستقيم براي اهداف زير را تعيين خواهند كرد
:
الف) توسعه و توافق در مورد شرايط فني مبادله اطلاعات و فن آوري ‏هاي پردازش و انتقال داده ها و همچنين الزامات امنيتي داده ها؛
ب) حل مشكلات فني كه در طول اجراي اين موافقت نامه رخ داده است.

ماده ۹
۱
- مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها، پروژه آزمايشي را به مدت دوازده ماه پس از امضاي اين موافقت نامه كه مي تواند با توافق كتبي متقابل مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها تمديد شود سازماندهي و اجرا خواهند نمود.
۲ - در طي نه ماه اول تحقق پروژه آزمايشي، مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها در چارچوب نظام ارتقا درباره موارد زير توافق خواهند نمود:
الف) شرايط فني اصلي تبادل اطلاعات؛
ب) فهرست، ساختار و شكل داده‏ هايي كه قرار است منتقل شوند؛
پ) الزامات امنيت اطلاعات؛
ت) نظم سازماندهي همكاري بين مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها؛
ث) مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها، مراجع گمركي گمرك متبوع خود را كه در آن عمليات گمركي (ترخيص گمركي) براي كالاهاي حمل شده به موجب نظام ارتقا انجام مي شود را مشخص خواهند كرد.
۳ - مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها، آمادگي خود براي شروع پروژه آزمايشي و نهادهاي گمركي شركت كننده در پروژه را به صورت كتبي به يكديگر اطلاع خواهند داد.
۴ - طي سه ماه بعد از تحقق پروژه آزمايشي، مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها، نظام ارتقا را به صورت عملي تحقق خواهند بخشيد.

ماده ۱۰
اختلاف‏ هاي بين طرف‏ ها در مورد تفسير و يا اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱
اين موافقت نامه، با توافق متقابل طرف‏ ها، مي تواند از طريق پروتكل هاي جداگانه اصلاح يا تكميل شود. اصلاحات و يا الحاقيه‏ هاي مزبور، جزء جدايي ناپذير اين موافقت نامه هستند و به گونه مقرر در ماده (۱۲) اين موافقت نامه لازم ‏الاجرا خواهند شد.

ماده ۱۲
۱
- اين موافقت نامه از زمان امضاي آن به طور موقت اعمال خواهد شد و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف‏ ها در مورد تكميل تشريفات قانوني داخلي مورد نياز براي لازم‏ الاجرا شدن آن از طريق مجاري ديپلماتيك، لازم‏ الاجرا خواهد شد.
۲ - اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده است، و هر يك از طرف ها مي‏ تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر مبني بر قصد خود براي فسخ اين موافقت نامه، از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ نمايد. در چنين مواردي، اين موافقت نامه، سه ماه پس از تاريخ اعلام مزبور فسخ خواهد شد. اطلاعيه فسخ بر عمليات گذري (ترانزيت) كه قبلا آغاز شده است، تاثير نخواهد داشت. فسخ اين موافقت نامه، بر تشريفات در حال اجرا در آن زمان، نيز تاثير نخواهد داشت. تشريفات مزبور طبق مفاد اين موافقت نامه تكميل خواهند شد.

اين موافقت نامه در............. در تاريخ ... هجري شمسي برابر با ............ 2017، در دو نسخه اصلي، به زبان ‏هاي فارسي، روسي و انگليسي تنظيم شد كه تمام متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسير اين موافقت نامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري بلاروس

پيوست
موافقت نامه بين طرف ها در زمينه نظام ارتقاء تجارت متقابل
محتواي اطلاعات به اشتراك گذاشته شده *.
نوع اظهار (جهت حركت/ رويه).
شماره ثبت اظهارنامه.
كد ترخيص گمركي.
تاريخ ثبت اظهارنامه.
شماره كارنه تير.
شناسه نقطه بازرسي مرزي/ منطقه خروج.
تاريخ صادرات واقعي.
شماره شناسه/ پروتكل نامگذاري جهاني فرستنده.
نام فرستنده.
نشاني فرستنده.
شماره شناسه/ پروتكل نامگذاري جهاني گيرنده.
نام گيرنده.
نشاني گيرنده.
مقدار كل كالاها.
تعداد صندلي ها.
*اگر چنين اطلاعاتي در سامانه‎ هاي اطلاعاتي مقام‏ هاي گمركي كشور طرف‏ ها موجود باشد، الزامات قوانين ملي كشورطرف‏ ها بايد در نظر گرفته شود.
كشور خروج (نام).
كشور مقصد (نام).
كشور طرف معامله (نام).
كشور مبدأ (نام).
شماره مورد.
كد كالا ها در نامگان (نمانكلاتور) كالاها در حوزه فعاليتهاي تجارت خارجي.
نام كالا در اظهارنامه.
وزن كالا، ناخالص (كيلوگرم).
وزن كالا، خالص (كيلوگرم).
نام ارز.
ارزش فاكتور كالا/ قيمت كالاها.
ارزش گمركي كالاها.
تعداد بسته هاي كالا.
تعداد بارگُنج‏ ها.
شماره بارگُنج ‏ها.
نام واحد اندازه گيري اضافي.
مقدار در واحد اندازه گيري اضافي.
پيوست‏ هاي اسناد اظهارنامه.
تعداد پيوست‏ هاي اسناد اظهارنامه.
تاريخ تهيه پيوست‏ هاي اسناد اظهارنامه.
شماره خودرو/ بارگُنج (در هنگام خروج).
شماره خودرو/ بارگُنج (در مرز).
نوع وسيله نقليه (در مرز).
نام شرايط تحويل كالا.
نام جغرافيايي محل تحويل كالا.