لغو بند (الف) تصويب نامه شماره 232800/ت41576ك مورخ 25 / 11 / 1388 در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اردبيل

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

لغو بند (الف) تصويب نامه شماره 232800/ت41576ك مورخ 25 / 11 / 1388 در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اردبيل
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 1397/12/5 به پيشنهاد شماره 119181 مورخ 1397/7/4 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب كرد:

1 - بند (الف) تصويب نامه شماره 232800/ت41576ك مورخ 1388/11/25 لغو و عنوان بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

2 - روستاها، مزرعه ها و مكان هاي دوشانجق، جلوگير، كريق بزرگ، سعيد خانلو، دكمه داغلوي و قوناق قران، از دهستان يورتچي غربي بخش كورائيم شهرستان نير استان اردبيل منتزع و مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به دهستان يورتچي شرقي بخش ياد شده ملحق مي شوند.

3 - دهستان يورتچي غربي از بخش كورائيم شهرستان نيز منتزع و به بخش مركزي شهرستان ياد شده ملحق مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

تصوير نقشه به پيوست در متن و تصوير ص2 قابل مشاهده است.