تصويب ‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبي

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب ‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبي
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه ۵ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱۳۸۰۳۰ مورخ ۲۴ /۸ /۱۳۹۶ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب ۱۳۶۲- تصويب كرد:

روستاها، مزرعه ها و مكان ‏هاي برج محمدان (برج محمد)، شهرك سنيدر، كلاته قايني، قلعه دختر، شند، دعوت و سيستانك از دهستان افين بخش زهان شهرستان زيركوه در استان خراسان جنوبي منتزع و مطابق نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به دهستان قائن بخش مركزي شهرستان قائنات استان ياد شده ملحق مي ‏شوند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

تصوير نقشه پيوست در ص 1 متن و تصوير قابل مشاهده است.