تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم، كنگان در استان بوشهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم، كنگان در استان بوشهر
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه ۵ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱۰۳۵۰۶ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۷ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصويب كرد:

۱ - روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‏ هاي لاورده، لاورگل، هفت ‏چاه و سه‏ چاه از دهستان جم بخش مركزي شهرستان جم در استان بوشهر منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (۱) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به دهستان طاهري بخش مركزي شهرستان كنگان در استان ياد شده ملحق مي ‏‏شود.

۲ - محدوده جغرافيايي دهستان طاهري بخش مركزي شهرستان كنگان مطابق نقشه پيوست شماره (۱)، اصلاح مي‏ شود و مركز آن به روستاي پرك تغيير مي ‏يابد.

۳ - دهستان تمبك به مركزيت روستاي قلعه‏ ميان از تركيب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان ‏هاي قلعه‏ ميان، هنويز، سايت اختر و منطقه ويژه پارس جنوبي شماره (۳)، مطابق نقشه پيوست شماره (۲) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش مركزي شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

۴ - دهستان شيرينو به مركزيت روستاي شيرينو از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‏هاي شيرينو، لاورده، لاورگل و شصت‏ پيچ، مطابق نقشه پيوست شماره (۱)، در بخش مركزي شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

۵ - بخش سيراف به مركزيت شهر سيراف از تركيب دهستان ‏هاي طاهري و شيرينو در شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

تصوير نقشه در ص 1 متن و تصوير قابل مشاهده است.