تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اربطان دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اربطان دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 163565 مورخ 10/ 9/ 1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب كرد:

روستاي اربطان دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي، به شهر تبديل و به عنوان شهر اربطان شناخته مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري