تصويب نامه درخصوص شناخت روستاي اربطان از توابع دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.