تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختياري

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختياري
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 56110 مورخ 5 /4 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

1 - روستاي فيل ‏آباد مركز دهستان سراب ‏پايين بخش باباحيدر شهرستان فارسان در استان چهارمحال‏ و بختياري، به شهر تبديل و به‏ عنوان شهر فيل ‏آباد شناخته مي ‏شود.

2 - مركز دهستان سراب ‏پايين، به روستاي عيسي ‏آباد تغيير مي ‏يابد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري