تصويب نامه در خصوص شناخته شدن روستاي فيل آباد مركز دهستان سراب پايين بخش بابا حيدر شهرستان فارس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.