تصويب نامه در خصوص اعمال معافيت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) در صورت عدم دريافت وجه يا مابه ازاي آن و يا عدم تهاتر بدهي ها

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.