اصلاح ماده 8 تصويب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/8/28 با موضوع دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده 8 تصويب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/8/28 با موضوع دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه
مصوب 1397,11,28

هيأت وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پبشنهاد شماره 642957 مورخ 21 /11 /1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (8) تصويب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 28 /8 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مازاد اعتبار موضوع ماده (1) را صرف حمايت از توليد، اشتغال، مسكن محرومان، انجام تكاليف تنظيم بازار كالاهاي اساسي و ضروري، تسويه تعهدات حمايتي غذايي و قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري