اصلاح جدول بند (4) تصويب‌نامه شماره 120386/ت55964هـ مورخ 1397/09/13 (با موضوع تصويب نامه در خصوص تعيين حق الامتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور) ماهواره اي مخابراتي تا پايان سال 1398)

مصوب 1397/12/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح جدول بند (4) تصويب‌ نامه شماره 120386/ت55964هـ مورخ 1397/09/13 (با موضوع تصويب نامه در خصوص تعيين حق الامتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور) ماهواره اي مخابراتي تا پايان سال 1398)
مصوب 1397,12,01

هيأت وزيران در جلسه 1 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 156306 /37684 مورخ 24 /11 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

جدول بند (4) تصويب نامه 120386 /ت55964هـ مورخ 13 /9 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - در رديف هاي (1) و (2)، عبارت «پلمپ ايستگاه و» حذف مي شود.

2 – در رديف (3)، عبارت «پلمپ ايستگاه هاي مربوط و» حذف مي شود.

3 - متن زير به عنوان تبصره به ذيل جدول ياد شده اضافه مي شود:
تبصره - در موارد موضوع ماده (7) قانون استفاده از بيسم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) - مصوب 1345 - مطابق قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن اقدام مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري