اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.