اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
مصوب 1397,11,28

هيئت وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 1498839 مورخ 15 /8 /1396 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب‏ نامه شماره 231327 /ت 43915 ك مورخ 21 /11 /1388، عبارت "پنجاه درصد" به عبارت "هفتاد درصد" اصلاح مي‌ شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور