اصلاح بند (5) اصلاحي تصويب‌ نامه شماره 11739/ت55295هـ مورخ 8 /2 /1397 [در خصوص اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان]

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (5) اصلاحي تصويب‌نامه شماره 1739/ت55295هـ مورخ 1397/02/08 [در خصوص اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان]
مصوب 1397,11,24

هيأت وزيران در جلسه 24 /11 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (36) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب1393- تصويب كرد:

در بند (5) اصلاحي تصويب نامه شماره 11739 /ت55295هـ مورخ 8 /2 /1397 موضوع تصويب نامه شماره 140204 /ت56188هـ مورخ 22 /10 /1397، عبارت «در سقف ميزان فروخته شده در سال 1396» به عبارت «به ميزان مورد توافق وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي» اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري