آيين‌نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش‌هاي ژن‌شناسي (ژنتيك)

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد تبصره (۳) ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵- آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك) را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك)
مصوب 1397,11,24

ماده ۱ – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

الف – وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب – سازمان: سازمان بهزيستي كشور

پ – مركز: مركز انجام غربالگري ژنتيكي زمان ازدواج شامل هر يك از مراكز خدمات جامع سلامت يا پايگاه هاي بهداشتي ضميمه در شبكه هاي بهداشت و درمان كشور كه وظيفه ارايه خدمات غربالگري ژنتيكي زمان ازدواج را بر عهده دارد.

ت – ازدواج پرخطر ژنتيكي: ازدواجي كه سلامت فرزند يا فرزندان آتي حاصل از آن به علت بيماري هاي ژنتيكي در معرض خطر قرار مي گيرد.

ث - گواهي انجام غربالگري: سندي كه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت توسط مركز صادر و دلالت بر انجام غربالگري دارد.

ج – مركز مشاوره ژنتيك: مراكز دولتي و غيردولتي و مطب هاي خصوصي كه حسب مورد بر اساس مجوز صادره از وزارت يا سازمان مجاز به ارائه خدمات مشاوره ژنتيك با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت مي باشند.

چ – آزمايش هاي تشخيص ژنتيك: بررسي هاي سلولي و مولكولي يا آنزيمي كه جهت تشخيص قطعي بيماري ژنتيك و تعيين نوع آن در زوجين و ساير افراد واجد شرايط خانواده انجام مي گيرد.

ح - آزمايشگاه تشخيص ژنتيك: آن دسته از آزمايشگاه هاي تشخيص مورد تأييد كه بر اساس مجوزهاي لازم از سوي وزارت فعاليت مي نمايند و فهرست آنها توسط وزارت اعلام مي گردد.

ماده ۲ - كليه متقاضيان ازدواج موظفند جهت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج هاي پرخطر ژنتيكي به دفاتر ثبت ازدواج ارائه نمايند.

تبصره - زوجين متقاضي ازدواج از طريق دفاتر ثبت ازدواج جهت مراجعه به مركز در شبكه هاي بهداشت و درمان معرفي مي شوند. در اين مركز پرسشنامه غربالگري ازدواج كه توسط وزارت با مشورت سازمان تهيه و به مراكز ابلاغ مي گردد، تكميل و بر اساس نتيجه پرسشنامه غربالگري، گواهي انجام غربالگري براي زوجين جهت ارائه به دفاتر ثبت ازدواج صادر مي گردد.

ماده ۳ - مراكز موظفند ضمن صدور گواهي انجام غربالگري، زوجيني را كه بر اساس نتايج غربالگري ازدواج در معرض خطر ژنتيكي تشخيص داده شوند، به مراكز مجاز مشاوره ژنتيك معرفي نمايند. نتيجه آزمايش تشخيص ژنتيك توسط آزمايشگاه تشخيص ژنتيك به مركز مشاوره ژنتيك و نتيجه مشاوره ژنتيك توسط مركز مشاوره ژنتيك به مركز ارجاع كننده ارسال مي شود.

تبصره - در صورتي كه نتيجه غربالگري جزو مصاديق موضوع ماده (۲۳) قانون حمايت خانواده - مصوب ۱۳۹۱- باشد، وزارت مكلف است مطابق تبصره ماده ياد شده عمل نمايد.

ماده ۴ – مراكز مشاوره ژنتيك موظفند ضمن اطلاع رساني لازم به زوجين نسبت به امكان برخورداري از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه، افراد نيازمند در معرض خطر را در صورت تقاضا جهت آزمون وسع به مراكز اعلام شده سازمان و كميته امداد امام خميني (ره) معرفي نمايند. بر اساس نتيجه آزمون وسع، زوجين براي انجام آزمايش تشخيص ژنتيك به آزمايشگاه هاي مربوط معرفي مي شوند.

تبصره ۱ - كمك هزينه انجام آزمايش هاي ژنتيك بر اساس نتيجه آزمون وسع و حسب مورد مطابق دستورالعمل هاي سازمان و كميته امداد امام خميني (ره) در چهارچوب اعتبارت مصوب تا صد درصد پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان موظفند مطابق تفاهم نامه منعقده با آزمايشگاه هاي تشخيص ژنتيك، كمك هزينه آزمايش هاي مربوط را با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات پرداخت نمايند.

تبصره ۳ – ميزان كمك هاي دولتي موضوع تبصره (۲) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۹۵- همه ساله توسط سازمان و كميته امداد امام خميني (ره) بر اساس عملكرد سال قبل، جهت پيش بيني در لوايح بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور