اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون هواي پاك

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (7) آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون هواي پاك
مصوب 1397,11,24

هيئت وزيران در جلسه 24 / 11 / 1397 به پيشنهاد شماره 146914 / 35322 مورخ 6 / 11 / 1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (7) آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون هواي پاك موضوع تصويب نامه شماره 94284 / ت55073هـ مورخ 17 / 7 / 1397، عبارت "بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان" حذف و عبارت "تعيين مصاديق اين ماده بر اساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد."
به انتهاي ماده ياد شده اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور