تصويب نامه در خصوص مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو (2020) ميلادي دبي - امارات متحده عربي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو (2020) ميلادي دبي - امارات متحده عربي
مصوب 1397,11,24

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 294633 /60 مورخ 14 /11 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو (2020) ميلادي دبي- امارات متحده عربي توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول سازماندهي، اجرا و بهره برداري غرفه (پاويون) جمهوري اسلامي ايران تا سقف اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

2 – كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند جهت مشاركت مؤثر جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه ياد شده همكاري هاي لازم را به عمل آورند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري