قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1389/04/29 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1389,04,29

ماده 1ـ دولت موظف است در مقابله با اقدامات زياده طلبانه و زورمندانه برخي كشورهاي سلطه گر با سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف فناوري هسته اي صلح آميز از جمله چرخه سوخت هسته اي، كشور را به خوداتكايي در اين زمينه برساند.

ماده 2ـ دولت موظف است انجام تعهدات و تكاليف پادماني معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را متناسب با تأمين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي انجام دهد.

ماده 3ـ سازمان انرژي اتمي موظف است جهت تأمين نيازهاي سوخت رآكتورهاي تحقيقاتي، آموزشي كشور براي مصارف پزشكي، صنعتي و كشاورزي، توليد و تأمين سوخت با غناي بيست درصد (20%) را تمهيد نمايد.

ماده 4ـ دولت مكلف است صرفاً در چهارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري نمايد. اجابت درخواستهاي فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.

ماده 5 ـ دولت موظف است نسبت به كشورهايي كه بازرسي هواپيماها و كشتي هاي ايراني يا محموله هاي باري كشور مبادرت مي ورزند و يا از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني خودداري مي كنند مقابله به مثل نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /5 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني