تصويب نامه در خصوص تعيين وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي به عنوان دستگاه مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي افغانستان و پاكستان

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي به عنوان دستگاه مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي افغانستان و پاكستان
مصوب 1398,01,11

هيأت وزيران در جلسه 11 /1 /1398 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي افغانستان و پاكستان تعيين مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري