قانون اصلاح ماده ( 16 ) قانون امور گمركي - مصوب 1350 و ماده ( 295 ) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - مصوب 1351

مصوب 1387/11/06 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اصلاح ماده (16) قانون امورگمركي- مصوب 1350 و ماده (295) آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي- مصوب 1351

ماده واحده - مبلغ مندرج در ماده (16) قانون امور گمركي - مصوب 30 /3 /1350 و ماده (295) آئين نامه اجرائي قانون ياد شده مصوب 20 /1 /1351 از يكهزار (000 /1) ريال به يك ميليون (000 /000 /1) ريال افزايش مي يابد.

تبصره 1 - پرونده هاي كسر دريافتي تشكيل شده قبل از تصويب اين قانون تا مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال نيز مشمول اين قانون بوده و قابل پيگيري نمي باشد.

تبصره 2 - به دولت اجازه داده مي شود بر اساس نرخ تورم هر سه سال يك بار با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ مذكور را افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /11 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني