مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11 / 1 / 1398 به پيشنهاد شماره 12- 2 /20 مورخ 10 / 1 / 1398 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب كرد:
مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور