اصلاح تصويب نامه شماره 155657 /ت55272هـ مورخ 23 /11 / 1397 (در خصوص سود و وجه التزام كليه مطالبات ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي از دولت)

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 155657 / ت55272هـ مورخ 23/ 11 / 1397 (در خصوص سود و وجه التزام كليه مطالبات ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي از دولت)
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11 / 1 / 1398 به پيشنهاد شماره 178476 / 38425 مورخ 28 / 12 / 1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 155657 / ت55272هـ مورخ 23 / 11 / 1397، عبارت "در صورتي كه ترتيبي براي آن در قرارداد مشخص نشده باشد" پس از عبارت "بعد از سررسيد" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور