بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درمورد معرفي افراد

مصوب 1400/03/26 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره