اصلاح مصوبه شماره 67289 /ت56606هـ مورخ 2 /6 /1398با موضوع (اجراي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد)

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران