نظر مشورتي 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/03/19


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره