بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775 مورخ 29 اسفند 1391

مصوب 1400/03/22 گمرك ايران