مصوبه شورايعالي معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي

مصوب 1400/03/27 شورايعالي معادن