تعيين پاداش آخر سال (عيدي) كارمندان در سال 1399

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 102 . استخدام كشوري
2 104 . سازمانهاي دولتي بند 1
3 بند 4
4 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بند 1
5 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي بند 1
6 104/2 . وظايف اطلاعات بند 1
7 104/21 . وظايف نفت بند 1
8 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري بند 1
9 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي بند 1
10 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما بند 1
11 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي بند 1
12 بند 4
13 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) بند 1
14 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) بند 1
15 104/34 . وظايف شوراي عالي امنيت ملي بند 1
16 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت بند 1
17 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري بند 1
18 104/39 . وظايف قوه قضاييه بند 1
19 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي بند 1
20 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت بند 1
21 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي بند 1
22 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري
23 114 . استخدام نيروهاي مسلح
24 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي بند 1
25 بند 4
26 202 . تامين اجتماعي بند 2
27 206 . كار بند 1
28 301 . بودجه بند 2
29 بند 2>تبصره
30 305 . محاسبات عمومي بند 1>تبصره 1
31 بند 4
32 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان بند 1>تبصره 1
33 بند 4