اصلاح تصويب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ مورخ 1397/05/10

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران