قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

مصوب 1386/05/07 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي ماده 7
2 ماده 7
3 ماده 9>بند ب
4 ماده 9>بند ب
5 ماده 9>بند ب
6 ماده 10>بند الف
7 ماده 10>بند الف
8 ماده 10>بند الف
9 ماده 11
10 ماده 11
11 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 9>بند ب
12 ماده 9>بند ب
13 ماده 9>بند ب
14 104/12 . وظايف راه و ترابري ماده 9>بند ب
15 ماده 9>بند ب
16 ماده 9>بند ب
17 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 9>بند ب
18 ماده 9>بند ب
19 ماده 9>بند ب
20 104/16 . وظايف كار و امور اجتماعي ماده 8>بند الف
21 ماده 8>بند الف
22 104/22 . وظايف نيرو ماده 6
23 ماده 6
24 ماده 6>تبصره
25 ماده 6>تبصره
26 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4>بند الف
27 ماده 4>بند الف
28 ماده 4>بند ب
29 ماده 4>بند ب
30 ماده 5
31 ماده 5
32 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست ماده 1
33 ماده 1
34 ماده 1
35 ماده 7
36 ماده 7
37 ماده 9>بند ب
38 ماده 9>بند ب
39 ماده 9>بند ب
40 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 1
41 ماده 1
42 ماده 1
43 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) ماده 14
44 ماده 14
45 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 10>بند الف
46 ماده 10>بند الف
47 ماده 10>بند الف
48 ماده 10>بند ب
49 ماده 10>بند ب
50 ماده 10>بند ب
51 ماده 10>بند د
52 ماده 10>بند د
53 ماده 10>بند هـ
54 ماده 10>بند هـ
55 ماده 10>بند و
56 ماده 10>بند و
57 ماده 10>بند و
58 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2
59 ماده 2
60 ماده 2
61 ماده 2>تبصره
62 ماده 2>تبصره
63 ماده 3
64 ماده 3
65 ماده 8>بند هـ
66 ماده 8>بند هـ
67 104/5 . وظايف بازرگاني ماده 2>تبصره
68 ماده 2>تبصره
69 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي ماده 2>تبصره
70 ماده 2>تبصره
71 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 2>تبصره
72 ماده 2>تبصره
73 ماده 9>بند ب
74 ماده 9>بند ب
75 ماده 9>بند ب
76 ماده 9>بند ج
77 ماده 9>بند ج
78 ماده 9>بند ج
79 104/52 . وظايف صنايع و معادن
80 ماده 10>بند و
81 ماده 10>بند و
82 ماده 10>بند و
83 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ماده 9>بند ب
84 ماده 9>بند ب
85 ماده 9>بند ب
86 104/54 . وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي ماده 11>بند ج
87 ماده 11>بند ج
88 ماده 11>بند ج
89 105 . شهرداري ماده 1
90 ماده 1
91 ماده 1
92 ماده 9>بند ب
93 ماده 9>بند ب
94 ماده 9>بند ب
95 111 . نظام صنفي ماده 6
96 ماده 6
97 ماده 6>تبصره
98 ماده 6>تبصره
99 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ماده 11
100 ماده 11
101 116/18 . سازمان دهياري ماده 1
102 ماده 1
103 ماده 1
104 201 . اساسي ماده 14
105 ماده 14
106 202 . تامين اجتماعي ماده 11>بند ج
107 ماده 11>بند ج
108 ماده 11>بند ج
109 206 . كار ماده 8
110 ماده 8
111 ماده 8>بند هـ
112 ماده 8>بند هـ
113 207 . بهداشت و درمان ماده 4>بند الف
114 ماده 4>بند الف
115 209 . حفاظت محيط زيست ماده 1
116 ماده 1
117 ماده 1
118 ماده 7
119 ماده 7
120 ماده 9>بند ب
121 ماده 9>بند ب
122 ماده 9>بند ب
123 211 . امور مجلس شوراي اسلامي ماده 14
124 ماده 14
125 301 . بودجه ماده 1
126 ماده 1
127 ماده 1
128 ماده 2
129 ماده 2
130 ماده 2
131 ماده 4>بند ب
132 ماده 4>بند ب
133 ماده 12
134 ماده 12
135 ماده 12
136 302 . ماليات ماده 1
137 ماده 1
138 ماده 1
139 303 . وام وكمك بلاعوض ماده 2
140 ماده 2
141 ماده 2
142 ماده 3
143 ماده 3
144 ماده 10
145 ماده 10
146 ماده 10>بند الف
147 ماده 10>بند الف
148 ماده 10>بند الف
149 ماده 10>بند ب
150 ماده 10>بند ب
151 ماده 10>بند ب
152 ماده 10>بند ج
153 ماده 10>بند ج
154 ماده 10>بند ج
155 ماده 10>بند د
156 ماده 10>بند د
157 304 . معاملات و اموال دولتي ماده 11
158 ماده 11
159 ماده 11>بند الف
160 ماده 11>بند الف
161 ماده 11>بند ب
162 ماده 11>بند ب
163 306 . پيمانكاران ماده 11
164 ماده 11
165 ماده 11>بند ب
166 ماده 11>بند ب
167 ماده 11>بند ج
168 ماده 11>بند ج
169 ماده 11>بند ج
170 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض ماده 1
171 ماده 1
172 ماده 1
173 ماده 4>بند ب
174 ماده 4>بند ب
175 ماده 12
176 ماده 12
177 ماده 12
178 402 . راه و ترابري ماده 9>بند ب
179 ماده 9>بند ب
180 ماده 9>بند ب
181 404 . صنايع
182 405 . برنامه هاي عمراني ماده 8>بند هـ
183 ماده 8>بند هـ
184 ماده 10>بند هـ
185 ماده 10>بند هـ
186 406 . معادن ماده 7
187 ماده 7
188 ماده 9
189 ماده 9
190 ماده 9
191 407 . آب و نيرو ماده 5
192 ماده 5
193 ماده 6
194 ماده 6
195 ماده 9>بند ب
196 ماده 9>بند ب
197 ماده 9>بند ب
198 ماده 6>تبصره
199 ماده 6>تبصره
200 408 . نفت و گاز ماده 1
201 ماده 1
202 ماده 1
203 ماده 6
204 ماده 6
205 ماده 6>تبصره
206 ماده 6>تبصره
207 409 . بانكي و پولي ماده 2
208 ماده 2
209 ماده 2
210 ماده 3
211 ماده 3
212 ماده 10
213 ماده 10
214 ماده 10>بند الف
215 ماده 10>بند الف
216 ماده 10>بند الف
217 ماده 10>بند ب
218 ماده 10>بند ب
219 ماده 10>بند ب
220 ماده 10>بند ج
221 ماده 10>بند ج
222 ماده 10>بند ج
223 ماده 10>بند د
224 ماده 10>بند د
225 ماده 10>بند و
226 ماده 10>بند و
227 ماده 10>بند و
228 ماده 11>بند الف
229 ماده 11>بند الف
230 411 . پست و تلگراف وتلفن ماده 12
231 ماده 12
232 ماده 12
233 413 . جنگلها و مراتع ماده 9>بند ب
234 ماده 9>بند ب
235 ماده 9>بند ب
236 ماده 9>بند ج
237 ماده 9>بند ج
238 ماده 9>بند ج
239 417 . راه آهن ماده 9>بند ب
240 ماده 9>بند ب
241 ماده 9>بند ب
242 421 . واردات و صادرات ماده 2
243 ماده 2
244 ماده 2
245 ماده 12
246 ماده 12
247 ماده 12
248 502 . آموزش عالي و تحقيقات ماده 4
249 ماده 4
250 ماده 4>بند ب
251 ماده 4>بند ب
252 504 . فرهنگ و هنر ماده 9>بند ب
253 ماده 9>بند ب
254 ماده 9>بند ب
255 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي ماده 9>بند الف
256 ماده 9>بند الف
257 ماده 9>بند الف
258 ماده 9>بند ج
259 ماده 9>بند ج
260 ماده 9>بند ج
261 602 . آيين دادرسي كيفري ماده 9>بند الف
262 ماده 9>بند الف
263 ماده 9>بند الف
264 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) ماده 8>بند هـ
265 ماده 8>بند هـ
266 712 . جلوگيري از تصرف عدواني ماده 9>بند الف
267 ماده 9>بند الف
268 ماده 9>بند الف