}

اصلاح مصوبه شماره 67289 /ت56606هـ مورخ 2 /6 /1398با موضوع (اجراي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد)

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 تصويب نامه در خصوص اجراي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد 1398/05/27