}

تصويب نامه در خصوص عضويت آقايان مهدي حجت و رسول جعفريان در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب