}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 8 /03 /1400 در خصوص حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400

مصوب 1400/03/19 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
66 قانون مالياتهاي مستقيم 1366/12/03
2 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400/03/02
4 قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1399/12/26