}

اصلاح تصويب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ مورخ 1397/05/10

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب