}

اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

مصوب 1387/08/25 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن 1399/10/24

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي 1386/05/07